Algemene voorwaarden

Artikel 1     Identiteit van de verkoper

 

Wij zijn:

E.L.S. bvba

handelend onder de naam TX-Horeca 

Veldstraat 99.1

3500 Hasselt, België

 

E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer: +32 (0)11 70 77 71

Ondernemingsnummer: BE 0871 146 409

BTW nummer: BE 0871 146 409

RPR Hasselt

 

Artikel   2   Algemene bepalingen

 

 1. De e-commerce website www.tx-horeca.be van E.L.S. bvba, een bvba met maatschappelijke zetel te Veldstraat 99.1 - 3500 Hasselt, BTW BE 0871 146 409, RPR Hasselt, (hierna “Verkoper”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 2. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Verkoper moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Verkoper aanvaard zijn.

 

Artikel 3     Het aanbod

 

 1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet. Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 2. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantenservice, bereikbaar via [email protected].
 3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4     De prijs

 

 1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
 2. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. In dat geval worden deze kosten kenbaar gemaakt aan de Klant voordat de aankoop definitief wordt geplaatst.
 3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 5     De bestelling

 

 1. Om een product te kopen, voegt de Klant het gewenste product toe aan het winkelmandje. Nadien worden contactgegevens en facturatiegegevens ingevuld. Vervolgens kiest de Klant de gewenste wijze van levering: per verzending thuis of op het werk, afhalen in ons magazijn te Lummen. In de laatste stap krijgt de Klant een overzichtspagina te zien en aanvaard de Klant de Voorwaarden. Als de Klant al deze stappen heeft doorlopen, is de aankoop definitief. De Verkoper zal per e-mail een bevestiging versturen van de bestelling en daarin worden ook eventuele transportkosten evenals de levertermijn vermeld.
 2. De bestelling is compleet en de overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper is definitief, zodra de klant de goederen betaald heeft via bankoverschrijving.

 

Artikel 6     De betaling

 

 1. De Verkoper aanvaardt enkel een bankoverschrijving als betaalmiddel.

 

Artikel   7   Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Artikelen besteld via e-commerce website www.tx-horeca.be worden geleverd in Nederland, Luxemburg en België. Voor levering aan adressen in andere landen kan de Klant contact opnemen met de Verkoper via [email protected].
 2. Alle artikelen worden geleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres.
 3. Wanneer een artikel op voorraad is, wordt het aangeboden op het leveringsadres van de Klant in 1 à 3 werkdagen na ontvangst van de betaling van de bestelling.
 4. Als de Verkoper niet tijdig kan leveren, verwittigt de Verkoper de Klant altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als De Verkoper dat niet doet, kan de klant kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terug.
 5. De verzendingen gebeuren steeds op risico van de Verkoper. Als de Klant echter de goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop, dan is de Klant verantwoordelijk voor het transport.
 6. Indien de door Verkoper geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de Klant had besteld, dient de Klant dit zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de 3 dagen na ontvangst van de artikelen, te melden via [email protected]. Terugsturen van deze artikelen dient binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst, te geschieden.

 

Artikel 8     Herroepingsrecht

 

 1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant aan E.L.S. bvba, TX-Horeca, Klaverbladstraat 13b, 3560 Lummen, België, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 3. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 4. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan TX-Horeca heeft meegedeeld, terugzenden aan E.L.S. bvba, tav TX-Horeca, Klaverbladstraat 13b, 3560 Lummen, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 5. De directe kosten voor het terugsturen van de artikelen komen voor rekening van de Klant.
 6. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt TX-Horeca zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 7. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 8. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal TX-Horeca het volledige aankoopbedrag aan de Klant terugbetalen. Binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat TX-Horeca de artikelen heeft teruggekregen of de Klant heeft aangegeven de overeenkomst te willen herroepen, zal dit bedrag worden betaald via dezelfde betaalmethode als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan [hier dient u uw naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Voor een snelle afhandeling van de retouren neemt de Klant het beste contact op

via [email protected].

 

Artikel 9     Garantie

 

 1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met [email protected] en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan E.L.S. bvba, tav TX-Horeca, Veldstraat 99.1, 3500 Hasselt, België.
 4. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Brandina Benelux zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 10    Klantenservice    

 

 1. De klantendienst van TX-Horeca Benelux is bereikbaar op:

Telefoonnummer:          +32 (0)11 70 77 71

E-mail:                         [email protected]

Per post:                       Veldstraat 99.1, 3500 Hasselt, België

 

 
Ook eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11    Privacy

 

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking, TX-Horeca respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 2. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en desgewenst het versturen van nieuwsbrieven.
 3. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan E.L.S. bvba, tav TX-Horeca, Klaverbladstraat 13b, 3560 Lummen, België, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 4. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Brandina Benelux heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
 6. Brandina Benelux houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
 7. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].

 

Artikel 12    Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
 2. Het nalaten op gelijk welk moment door TX-Horeca om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 13    Wijziging voorwaarden

 

 1. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van TX-Horeca. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14    Bewijs

 

 1. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Artikel 15    Toepasselijk Recht – Bevoegde rechter

 

 1. Het Belgisch recht is van toepassing en bij geschillen alleen de bevoegde Belgische Rechtbanken bevoegd, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.